Ram Shabd Roop in Sanskrit (राम शब्द रूप)

Welcome to thelearners.online. We have provided shabd roop of ram in sanskrit below. We have provided it in both text and image format. The latter is in the image format. You may download the image if you want. –

Ram Ke Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमारामःरामौरामाः
द्वितीयारामम्रामौरामान्
तृतीयारामेणरामाभ्याम्रामैः
चतुर्थीरामायरामाभ्याम्रामेभ्यः
पंचमीरामात्रामाभ्याम्रामेभ्यः
षष्ठीरामस्यरामयोःरामाणाम्
सप्तमीरामेरामयोःरामेषु
सम्बोधनहे राम !हे रामौ !हे रामाः !

Ram Shabd Roop Download Image

ram shabd roop

We have provided below a list of some more shabd roops popular in sanskrit. –

Tags: ram ka shabd roop, ram ka shabd roop sanskrit mein, ram ke shabd roop, ram ke shabd roop in Sanskrit, ram ke shabd roop sanskrit mein, ram shabd roop, ram shabd roop in Sanskrit, sanskrit ram shabd roop, sanskrit shabd roop of ram, shabd roop of ram

Leave a Reply

Your email address will not be published.