Path Dhatu Roop in Sanskrit (पठ् धातु रूप)

Welcome to thelearners.online. We have provided Path Dhatu Roop (पठ् धातु रूप) in both text and image format. The latter is in the image format. You may download the image if you want.

Path Dhatu Roop In Text Format

लट् लकार (वर्तमान काल)(Lat lakar)(Present Tense)

पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरुषपठतिपठतःपठन्ति
मध्यम पुरुषपठसिपठथःपठथ
उत्तम पुरुषपठामिपठावःपठामः

लृट् लकार (भविष्यत् काल)(lret lakar)(Future Tense)

पुरुष एकवचन द्विवचनबहुवचन
प्रथम पुरुषपठिष्यतिपठिष्यतःपठिष्यन्ति
मध्यम पुरुषपठिष्यसिपठिष्यथःपठिष्यथ
उत्तम पुरुषपठिष्यामिपठिष्यावःपठिष्यामः

लङ् लकार (भूतकाल)(Lang lakar)(Past Tense)

पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरुषअपठत्अपठताम्अपठन्
मध्यम पुरुषअपठःअपठतम्अपठत
उत्तम पुरुषअपठम्अपठावअपठाम

लोट् लकार (Lot lakar) (आदेशवाचक)

पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरुषपठतुपठताम्पठन्तु
मध्यम पुरुषपठपठतम्पठत
उत्तम पुरुषपठानिपठावपठाम

विधिलिङ् लकार (Vidhiling lakar) (चाहिए)

पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरुषपठेत्पठेताम्पठेयुः
मध्यम पुरुषपठेःपठेतम्पठेत
उत्तम पुरुषपठेयम्पठेवपठेम

Path Dhatu Roop Download Image ( In Image Format)

लट् लकार (वर्तमान काल) (Lat lakar) (Present Tense) Download Image

लृट् लकार (भविष्यत् काल) (lret lakar) (Future Tense) Download Image

लङ् लकार (भूतकाल) (Lang lakar) (Past Tense) Download Image

लोट् लकार (Lot lakar) (आदेशवाचक) Download Image

विधिलिङ् लकार (Vidhiling lakar) (चाहिए) Download Image

We have provided you the list of dhatu roops below –

– By thelearners.online

Tags: dhatu roop in sanskrit of path, dhatu roop path, path dhatu ke roop, path dhatu roop, path dhatu roop in sanskrit, path dhatu roop lang lakar, path dhatu roop lat lakar, path dhatu roop lot lakar, path dhatu roop lret lakar, path dhatu roop vidhiling

Leave a Reply

Your email address will not be published.